Tovarăși primari stați, stați că este vorba numai de unul. Am căpătat la redacție nește docomente despre ediluș șăf de la Tauț, Florin Lela, nu contează de la ce partid este că tot de-a lui Falcă este.

Cum vorba multă este sărăcia omului, era să scriem Falcă… haideți să trecem la documente. Cum există plângeri penale, cu dosarul este pe rol, nu ne hazardăm în alre comentarii și nici pronosticuri. Deci, docomentele vorbește:

DOMNULE PRIM PROCUROR,

Subsemnatul, BADOIU GEORGE VICHENTE, având CNP 1831018420092,
cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Lipova, str. B.P. Hasdeu nr. 32, jud. Arad, reprezentat prin av. Adrian Scridon, e-mail: adrian_scridon@yahoo.com , mobil 0722313277, în temeiul dispoziţiilor art. 289 Cod proc.pen., formulez şi depun prezenta
PLÂNGERE
împotriva numiţilor:
– MICULIT EVA, domiciliată în Arad str. Bujor nr. 5, jud. Arad, pentru săvârşirea împotriva mea a infracţiunii de înșelăciune, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 244 alin. 1 Cod penal;
– LELA FLORIN, având funcția de Primar al com. Tauț, jud. Arad și BOROS LAURA, având funcțiade agent fiscal la Primăria com. Tauț, jud. Arad, pentru săvârșirea împotriva mea a infracțiunilor de:
– instigare la comiterea infracţiunii de înșelăciune, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile
art. 47 Cod penal, raportate la prevederile art. 244 alin. 1 Cod penal;
– abuz în serviciu, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 297 alin. 2 teza I – a Cod penal;
– fals intelectual, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 321 alin. 1 Cod penal.

Totodată, pentru prejudiciul pe care numiții menționați mi l – au creat în mod
direct și nemijlocit, subsemnatul mă constitui parte civilă cu suma totală de 155.000 RON,
reprezentând 55.000 RON contravaloarea parcelei 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m2 , cumpărate de mine de la MICULIT EVA și 100.000 RON daune pentru imposibilitatea notării de către mine a posesiei asupra suprafeței de 123, 55 ha teren cumpărat de mine din anul 2014.

MOTIVE:
1. În fapt, subsemnatul sunt din data de 06.07.2015 proprietarul parcelei 689/ 6,
Tarla 94, în suprafață de 27.200 m 2 , înscrisă inițial în Titlul de proprietate nr. 161696/ 17.03.2017, iar în prezent în CF nr. 307878 Tauț, pe care am cumpărat – o cu prețul de 700 Euro/ ha de la numitele MICULIT EVA și Omota Anghelina (decedată la data de 25.03.2016), moștenitoarele de drept ale defunctului Omota Adam, fiind încheiat cu această ocazie Actul Notarial reprezentat de Procura Specială autentificată sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase.

Precizez că la fila 2 alin. 2 din această Procură specială, vânzătoarele

MICULIT EVA și Omota Anghelina declară în mod expres că:
”…………Totodată în baza acestui mandat, mandatarul nostru va vinde suprafața de mai sus, chiar și în beneficiul propriu, cu mențiunea că noi am încasat întreg prețul vânzării, agreat de către noi și corespunzător cotelor noastre de proprietate, reprezentând suma de 700 (șaptesute) Euro/ha, UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – BAROUL BUCUREŞTI
Cabinet Individual de Avocatură – ADRIAN SCRIDON – Sediul secundar Arad,
Piaţa Catedralei nr. 1, ap. 12, cod 310090;
mobil: + 40722313277; e – mail: adrian_scridon@yahoo.com

noi nemaiavând nicio pretenție de nicio natură, nici prezentă sau viitoare în ceea ce privește terenul de mai sus …………………………………………………………………………………………………………………………………”.
Din 2015 până în prezent, subsemnatul stăpânesc în mod continuu, public
și netulburat parcela menționată mai sus, sub nume de proprietar, achitând anual și impozit pe teren pentru această parcelă la Primăria com. Tauț, întrucât imediat dupa cumpărare, la aproximativ o săptămână, am declarat acest teren la Primărie și s – a înscris în Registrul agricol și Registrul fiscal.
Ulterior cumpărării acestei parcele, am angajat un topometrist care a identificat
parcela și a efectuat măsurătorile necesare finalizării demersurilor necesare pentru a obține titlul de proprietate asupra terenului cumpărat de mine, demers finalizat prin emiterea Titlului de Proprietate nr. 161696/ 17.03.2017, susținere pe care o probez atât cu schițele și măsurătorile efectuate de topograful plătit de mine, Sorin Gheorghe, cât și cu confirmarea măsurătorilor și schițelor de către Primăria și Consiliul local Tauț.

După ce, în baza Procurii Speciale autentificate sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN
Savin Năstase, am intrat în posesia Titlului de Proprietate al acestui teren, am înștiințat Primăria com. Tauț prin Adresa înregistrată sub nr. 1091/ 28.03.2018 despre emiterea Titlului de Proprietate, pe care l-am depus în copie la Primărie.

Drept urmare, subsemnatul plătesc anual impozitul la Primărie pentru toate parcelele cumpărate de mine, inclusiv pentru parcela 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m 2
incepând din 06.07.2015, stare de fapt pe care o probez cu Chitanța nr. 228/ 01.02.2021 în valoare de 58 lei, plătită pentru Parcela lui Omota Adam: 689/6, Tarla 94, în suprafață de 27200 m 2, cumpărată de la mine de la soția acestuia, defuncta Omota Anghelina și de la fiica sa, numita MICULIT EVA.
Mai mult decât atât, prin cererea nr. 3031/ 21.07.2021, am solicitat în mod
expres Primăriei com. Tauș, eliberarea înscrisurilor necesare pentru notarea posesiei mele în Cartea Funciară, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 7/ 1996 republicată, modificată și completată.
Primarul LELA FLORIN a eliberat înscrisurile necesare pentru notarea posesiei
mele pentru 32 de parcele în suprafață de 11, 92 ha, teren cumpărat în totalitate de mine începând cu anul 2014, fiind lucrat și posedat de mine sub nume de proprietar, dar a dat de înțeles că dorește bani sau alte beneficii pentru îndeplinirea acestei obligații legale, spunând în gura mare prin Primărie, martori fiind toți angajații Primăriei că, citez: „vreți să vă întabulați gratis “.

Neabordându – l, acesta pur și simplu a oprit acordarea posesiei și a început
să instige vânzătorii de la care am cumpărat terenuri, inclusiv pe numita MICULIT EVA, în schimbul unor beneficii, să – și întabuleze pe numele lor dreptul de proprietate în Cartea Funciară asupra terenurilor cumpărate de mine de la acești vânzători, „ pentru a nu se pierde “ dreptul de proprietate al persoanelor care l-au vândut.

Prin refuzul abuziv și complet nejustificat de eliberare a Adeverințelor și actelor
necesare înscrierii posesiei mele în Cartea Funciară, în condițiile în care eu am avut aceleași acte identice și pentru restul de 123, 55 ha, ca și pentru suprafața de 11, 92 ha, ( 135, 47 ha – 11, 92 ha ), respectiv Procuri speciale autentice de vânzare începând cu anul 2014, ignorând totodată cererea mea nr. 3031/ 21.07.2021 împreună cu documentele depuse la Primăria com. Tauț, numitul LELA FLORIN a comis infracțiunea de abuz în serviciu, faptă ce m – a prejudiciat în mod grav, împiedicându-mă să îmi înscriu posesia asupra acestor terenuri în Cartea Funciară în baza Legii nr. 7/ 1996, așa încât pentru acest refuz de a respecta legea și a elibera documentele necesare notării posesiei în CF, subsemnatul mă constitui parte civila cu suma de 100.000 RON ( o sută mii lei ), anexând în dovedirea susținerilor mele un număr de 32 de extrase de Carte Funciară, aferente suprafeței
de 11, 9299 ha, pentru care a fost notată posesia mea, precum și cererea nr. 3031/ 21.07.2021.
La data de 01.03.2023, prin Notificarea nr. 601, numiții LELA FLORIN,
Primarul com. Tauț și BOROS LAURA, agent fiscal la Primăria com. Tauț, fără a avea calitatea de mandatari ai numitei MICULIT EVA, deoarece pe de o parte nu au prezentat absolut nici o Procură specială din partea acesteia, iar pe de altă parte, sunt funcționari publici ce prin natura funcției acestora reprezintă strict interesele Unității Administrativ Teritoriale Comuna Tauț, îmi aduc la cunoștiință fără să aibă nici un drept, în mod abuziv, nelegal și discreționar că ”…potrivit art. 2035, pct(1) din Legea 287/2009- Cod civil- Procura specială cu nr. 1314/ 06.07.2015 încheiată la Biroul Individual Notarial SAVIN NĂSTASE și-a încetat valabilitatea.
Mandanta OMOTA ANGHELINA , CNP: 2330307020029 a decedat la data de 25.03.2016.

În data de 27.02.2023 s-a solicitat de către BIN Batea ARAD, eliberarea unui certificat
de atestare fiscală pentru defunctul OMOTA ADAM ”.

Raportat la conținutul acestei notificări, precizez faptul că acesta nu corespunde
realității, întrucât chiar dacă numita Omota Anghelina a decedat, în lipsa unei Revocări exprese autentice făcute de numita MICULIT EVA cu privire la mandatul ce mi – a fost încredințat de aceasta prin Procura Specială autentificată sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase, acest mandat își produce depline efecte până la data de 05.07.2025, potrivit prevederilor alin. penultim din această Procură specială, în care mandantele au precizat în mod expres că:
”………. Mandatul este gratuit și transmisibil, valabil până la îndeplinirea sarcinilor, dar nu mai mult de 10 (zece)ani …………………………………………………………………………………………………………………………”.
Constatând abuzul în serviciu săvârșit de semnatarii Notificării nr. 601/
01.03.2023, ce pe de o parte au acționat fără absolut nici un drept în calitate de mandatari ai numitei MICULIT EVA, iar pe de altă parte, au denaturat grav și flagrant realitatea, declarând încetată o Procură specială autentică, înregistrată în RNNEPR, ce nu a fost revocată de mandanta MICULIT EVA și care își mai produce efecte încă mai mult de doi ani, respectiv până în ziua de 05.07.2025, imediat după primirea acestei notificări, în data de 12.03.2023, am răspuns prin e – mail Primarului com. Tauț, numitul LELA FLORIN, punându-i în vedere că parcela 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m 2, este cumpărată, utilizată și declarată pe numele meu la Primăria com. Tauț, jud. Arad,
încă din data de 06.07.2015, respectiv din momentul în care am plătit prețul acestui teren defunctei Omota Anghelina și numitei MICULIT EVA, urmând a – mi întabula în Cartea Funciară dreptul de proprietate.

Ignorând cu rea – credință susținerile mele din e – mail, numiții LELA FLORIN și BOROS LAURA au eliberat totuși certificatul fiscal pe numele defunctului Omota Adampentru această parcelă, permițând numitei MICULIT EVA să devină moștenitoare pe terenul vândut
de aceasta încă din anul 2015 și să – și întabuleze dreptul de proprietate în CF nr. 307878 Tauț.
Față de această împrejurare, am contactat – o telefonic pe numita MICULIT EVA, convorbire începuta la ora 17:16 în ziua de 29.04.2023, tel: 0040357404859, Total: 22:24 min.
Aceasta mi – a comunicat că, citez: „ Primarul LELA FLORIN m – a anunțat că pierd terenul dacă nu îmi fac moștenirea după Omota Adam, la fel mi – a spus și agentul fiscal, BOROS LAURA “.
La întrebarea mea dacă i – au cerut bani pentru această informare și favoare, numita MICULIT EVA mi – a răspuns, citez: „ îl cunosc de mult pe d-nul. Primar și la alegeri este suficient să votez cu el, atât eu, cât și familia mea “.

Astfel în schimbul mai multor voturi, Primarul LELA FLORIN comite cu intenție directă infracțiunea de abuz în serviciu și instigare la infracțiunea de înșelăciune, în scopul
de a obține voturi.

În acest context, invederez că la întrebarea cum a primit certificatul fiscal pentru a-l prezenta notarului public pentru a efectua succesiunea, numita MICULIT EVA mi-a răspuns, citez: „ pur și simplu a fost înscris Omota Adam în registrul fiscal de către agentul
fiscal BOROS LAURA, fără a plăti din urmă cu 5 ani impozitul pe numele lui Omota Adam
și i-a fost eliberat certificatul fiscal “.

Față de această împrejurare, Primarul LELA FLORIN, prin ștergerea mea
abuzivă din evidențele Primăriei com. Tauț privind impozitul pe teren, pentru a înscrie în schimb o altă persoană, precum și prin semnarea Certificatului fiscal pe numele lui Omota Adam ( eliberat abuziv numitei MICULIT EVA, în condițiile în care nici ea și nici antecesorul său nu au plătit impozit pe parcela 689/ 6, Tarla 94, în suparafață de 27.200 m 2 ) și a Notificării adresate subsemnatului, știind că parcela respectivă a fost vândută de MICULIT EVA și Omota Anghelina de aproximativ 8 ani subsemnatului, fiind în posesia mea din anul 2015 ( eu depunând toate actele doveditoare în repetate rânduri la Primăria com. Tauț, jud. Arad ), a comis atât infracțiunea de abuz în serviciu,
cât și infracțiunea de fals intelectual.

Numita BOROS LAURA, cu funcția de agent fiscal la Primăria com. Tauț,
a comis infracțiunea de fals intelectual, deoarece a semnat la rândul său Certificatul fiscal pe numele lui Omota Adam și Notificarea adresată subsemnatului, cunoscând la fel ca și Primarul LELA
FLORIN, că parcela 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m 2 , a fost vândută subsemnatului de către MICULIT EVA și Omota Anghelina, ce au încasat suma de 700 EURO/ ha, fiind în posesia și folosința mea din anul 2015, actele doveditoare fiind depuse de mine la Primăria com. Tauț.
Numita MICULIT EVA a săvârșit infracțiunea de înșelăciune împotriva mea,
fiind instigată de Primarul LELA FLORIN și de agentul fiscal BOROS LAURA, care i – au spus,
citez: „ că voi pierde terenul, dacă nu îmi fac moștenirea după Omota Adam “, deoarece a acceptat și a dezbătut moștenirea antecesorului său Omota Adam asupra unui teren pe care știa că l-a vândut împreună cu mama sa Omota Anghelina în fața notarului public prin Procura Specială autentificată sub nr. 1314/ 06.07.2015 de BIN Savin Năstase pentru suma de 700 EURO/ ha, declarând în mod expres că ”………… Totodată în baza acestui mandat, mandatarul nostru va vinde suprafața de mai sus, chiar și în beneficiul propriu, cu mențiunea că noi am încasat întreg prețul vânzării, agreat de către noi și corespunzător cotelor noastre de proprietate, reprezentând suma de 700 (șaptesute) Euro/ha, noi nemaiavând nicio pretenție de nicio natură, nici prezentă sau viitoare în ceea ce privește terenul de mai sus …………………………………………………………………………………………………………………………………”.
În concluzie, consider că prin motivele şi argumentele invocate în prezenta
plângere, am demonstrat fără putinţă de tăgadă că numita MICULIT EVA, a săvârșit împotriva mea infracţiunea de înșelăciune, iar numiții LELA FLORIN şi BOROS LAURA au săvârşit cu intenţie directă calificată prin scop, infracţiunile de instigare la comiterea infracţiunii de înșelăciune, abuz în serviciu şi fals intelectual, drept pentru care solicit punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de aceştia şi tragerea lor la răspundere penală.

Totodată, pentru prejudiciul pe care numiții menționați mi l-au creat în mod direct și nemijlocit, subsemnatul mă constitui parte civilă cu suma totală de 155.000 RON, reprezentând 55.000 RON contravaloarea parcelei 689/ 6, Tarla 94, în suprafață de 27.200 m 2 , cumpărate de mine de la MICULIT EVA și 100.000 RON daune pentru imposibilitatea notării de către mine a posesiei asupra suprafeței de 123, 55 ha teren cumpărat de mine din anul 2014.

Dovada prezentei plângeri penale înţeleg să o fac prin proba cu înscrisurile

anexate în copie certificată şi cu depozițiile martorilor:
– Miculit Viorel, domiciliat în Minișu de Sus nr. 182, com. Tauț, jud. Arad;
– Bratu Gheorghe și Pantea Elena, domiciliați în Minișu de Sus nr. 334, com. Tauț, jud. Arad,
tel: 0743036695, 0745061657, care toți cunosc modul în care familia numitei MICULIT EVA
s-a înțeles cu numiții LELA FLORIN și BOROS LAURA să primească Certificatul fiscal
pentru parcela deja vândută de circa 8 ani, de ea si de mama ei Omota Anghelina, subsemnatului;
– Balint Steluța, tel. 0040752141813, mama subsemnatului, persoana care a plătit anual
impozitul și care cunoaște faptul că numiții LELA FLORIN și BOROS LAURA cunosc foarte bine împrejurarea că eu am cumpărat parcela menționată mai sus de la MICULIT EVA, precum și faptul că cei doi au scos împreună de la impozit terenul meu, după ce s – au înteles cu numita MICULIT EVA să îi elibereze acesteia un certificat fiscal pentru a – și face moștenirea, în scopul de a mă prejudicia.
În drept, îmi întemeiez prezenta plângere pe dispoziţiile art. 295 Cod proc.pen.,
art. 47, art. 244 alin. 1, art. 297 alin. 2 teza I – a, art. 321 alin. 1 Cod penal și ale Legii nr. 7/ 1996.

Anexez prezentei în copie certificată, Procura Specială nr. 1314/ 06.07.2015
de BIN Savin Nastase, Titlul de Proprietate nr. 161696/ 17.03.2017, Adresa nr. 1091/ 28.03.2018,
Notificarea din data de 01.03.2023, răspunsul meu din data de 12.03.2023 la această notificare, CF înscriere MICULIT EVA prin act notarial nr. 19/ 08.03.23, Chitanța nr. 228/ 01.02.2021, schițe, măsurători ale parcelei 689/6, Tarla 94, Cererea nr. 3031/ 21.07.2021, CF – uri pentru 32 de parcele în suprafață totală de 11, 92 ha, pentru care a fost înscrisă posesia mea în baza înscrisurilor eliberate de
Primăria com. Tauț, jud. Arad.

Cu deosebit respect,
**********
Badoiu George Vichente,
prin avocat Adrian Scridon”

BĂDOIU George

Foto: ARADON

Probatiune Miculit Lela Boros 20 Pg.

2 COMENTARII

  1. La fel mi-a facut si mie Primarul dupa ce am cumparat o parcela langa lac si am curatat-o si ingtijit-o vine si spune ca e a lui si nu a inaintat OCPI Adeverintele necesare intabularii. Sa raspunda in fata legii pentru toate ilegalitatile pe care le comite.

Comments are closed.